Skip to content

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.cokolady.sk, prevádzkovaného spoločnosťou ZEUS s.r.o.

1.Úvod

1.1 Obchodná spoločnosť ZEUS s.r.o., so sídlom Nám SNP 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35 711973, DIČ 2020266171, IČ DPH: SK2020266171

(ďalej len “Predávajúci”), je zapísaná v obchodnom registri Okresnéhosúdu Bratislava 1., oddiel: Sro, vložka č. 14134/B. Spoločnosť ZEUS s r.o.prevádzkuje e-shop na stránke www.cokolady.sk ( ďalej aj „e-shop“). Prostredníctvom tohto e-shopu má tretia osoba (ďalej „Kupujúci“ ) možnosť prezerať si tovar na stránke e-shopu. Zároveň v súlade s podmienkami určenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej „VOP“ ) a za predpokladu prijatia objednávky – návrhu kúpnej zmluvy – Predávajúcim môže táto osoba ako Kupujúci, zakúpiť vybraný tovar.

1.2 Kontakty Predávajúceho :

–  elektronická pošta office@zeus-braun.sk  -zákaznícka tel. linka +421 902 359 089

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek uvedené údaje zmeniť alebo aktualizovať na 

www.cokolady.sk

1.3 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou ZEUSs r.o. ako Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý v súlade s týmito VOP prejaví záujem o kúpu tovaru v e-shope na stránke www.cokolady.sk. Tieto právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikajú pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru a v závislosti od ich obsahu sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR, najmä(ale nie iba) Občianskeho zákonníka SR, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre e-shop  (ďalej len”Reklamačný poriadok”) uvedeným v bode 6 VOP.

1.4 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.cokolady.sk, uzavretá v súlade s týmito VOP.

1.5 Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom podľa zákona č.250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa a ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania. Takejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa v takom prípade riadia ustanoveniami zákona 513/1991 z.z. Obchodného zákonníka.

2. Objednávanie tovaru / kúpna zmluva / úkony pre uzatvorenie zmluvy

2.1. Ponuka tovaru Predávajúceho sa uskutočňuje prostredníctvom internetu na adrese www.cokolady.sk. Tu je Kupujúcemu k dispozícii prostredie, ktoré umožňuje najmä prezeranie aktuálne ponúkaného tovaru, vyhľadávanie požadovaných položiek a objednanie vybraného tovaru. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky Kupujúcim v e-shope Predávajúceho s tým, že pre vznik kúpnej zmluvy musí byť objednávka Kupujúceho potvrdená (akceptovaná ) Predávajúcim. Ak je objednávka Predávajúcim potvrdená postupom podľa VOP, Predávajúci dodá objednaný tovar v primeranej dodacej lehote. Pred odoslaním objednávky Kupujúcim, sa tento môže oboznámiť na e-shope a vo VOP s informáciami,ktoré je Predávajúci povinný poskytnúť podľa osobitných predpisov, najmä podľa§ 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Ide o nasledovné informácie :

– hlavné vlastnosti tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru. (Popis týchto sa nachádza pri každej tovarovej položke priamo v e-shope ako „detail“)

– obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná. (Údaje sú uvedené na stránke e-shopu v časti „Kontakty“).

– telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, ako aj adresu, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet. ( Údaje sú uvedené na stránke e-shopu v časti „Kontakty“ a adresa, na ktorej je možné podať reklamáciu je uvedená vo VOP v časti „Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok“).

– celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní. ( Cena tovaru je uvedená vrátane DPH pri každej jednej tovarovej položke. Náklady na poštovné a balné sa rátajú na základe hmotnosti zásielky. Hmotnostné hladiny v rámci Slovenskej Republiky, Českej republiky a Maďarska (Magyarország )  nájdete v Informáciach o dodaní

.

– cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie,ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou. ( Na stránke www.cokolady.skje uvedený telefonický kontakt na číslo s bežnou tarifou).

– platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov. 

( Predávajúci dodáva tovar v lehote do 2 pracovných dn íod potvrdenia objednávky, s výnimkou víkendov a štátnych sviatkov. Kupujúci platí za tovar pri jeho prevzatí alebo vopred. Podrobnosti sú uvedené v týchto VOP v bode 3 resp. 4)

– informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy.(Uvedené v samostatnom bode 5 týchto VOP. Súčasťou VOP je aj formulár,ktorým môže Kupujúci oznámiť Predávajúcemu odstúpenie od zmluvy)

– informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy,bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zák. č.102/2014 z.z. , a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady navrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. ( Uvedené v samostatnom bode 5 týchto VOP).

– povinnosť spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zák. č. 102/20014 z.z., akspotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 .

– informáciu o tom ,že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy ( Uvedené v samostatnom bode 5 týchto VOP).

– poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu (Uvedené v samostatnom bode 6 týchto VOP)

– informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať (Uvedené v samostatnom bode 6.7. týchto VOP).

Kupujúci  odoslaním objednávky na e-shope potvrdzuje,že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil. Od týchto podmienok je možné odchýliť sa iba po vzájomnej dohode Predávajúceho s Kupujúcim. Kupujúci zároveň s odoslaním objednávky berie na vedomie, že toto odoslanie objednávky je spojené s jeho povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru.

2.2. Objednávanie tovaru môže Kupujúci realizovať ako registrovaný alebo ako neregistrovaný zákazník. 

2.3. Kupujúci si tovar prezerá a vyberá kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si Kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „vložiť do košíka“ tovar pridá do svojej objednávky. Kupujúci má možnosť pokračovať ďalej v nákupe alebo zvoliť možnosť „Prechod ku košíku“. Kupujúci má stále možnosť vrátiť sak ďalšiemu nákupu, upraviť obsah košíka a aj ho úplne vyprázdniť.Pokiaľ sa rozhodne ním vybratý tovar zakúpiť, klikne na tlačidlo „Pokladňa“.

Druhým krokom objednávky je časť s názvom „Možnosti pokladne“. Kupujúci v nej má možnosť prihlásiť sa a to v prípade, že už je v e-shope zaregistrovaný alebo sa zaregistrovať s tým, že pri nasledujúcich nákupoch mu bude stačiť len prihlásenie alebo aj možnosť nakupovať bez registrácie. Okrem toho má stále možnosť vrátiť sa späť k nákupu.  Po rozhodnutí Kupujúceho o nákupe s registráciou alebo bez nej, je Kupujúci povinný vyplniť fakturačné a doručovacie údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, Telefón, E-mail, Mesto alebo Obec, Ulica a č.p., PSČ. Po vyplnení kontaktných  a doručovacích údajov môže Kupujúci pokračovať na krok pod názvom“ Spôsob doručenia“. V tomto kroku má Kupujúci si zvoliť možnosť dopravy alebo osobného odberu. Tým sa sa dostane k ďalšiemu bodu“Spôsob platby”, kde má na výber spôsob platby za Tovar a poštovné alebo osobný odber. Pred pokračovaním na krok ”Pokračovat” je nutné potvrdiť oboznámenie sa s platnými obchodnými podmienkami, nakoľko sú súčasťou zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Kupujúci berie týmto na vedomie, že uvedený pokyn „Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby” je spojený s povinnosťou Kupujúceho za tovar zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase objednávky.

2.4. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje potrebné pre včasné a správne doručenie objednaného tovaru.

2.5. Objednávka Kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky, v časti „Kontaktné údaje“ požadované údaje.

2.6. Kupujúci posiela Predávajúcemu objednávku cez e-shop.Táto objednávka je návrhom Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre Predávajúceho na prijatie Predávajúcim v lehote 5 dní od jej doručenia Predávajúcemu. Odoslaním objednávky Predávajúcemu cez e-shop sa Kupujúci stáva viazaným svojou objednávkou počas tejto lehoty a zaväzuje sa kúpiť a prevziať ním objednaný tovar za kúpnu cenu uvedenú v čase odoslania objednávky na e-shope, a to v súlade s podmienkami VOP, všetko za predpokladu, že objednávka bude v danej lehote Predávajúcim akceptovaná. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky Predávajúcim, ktoré Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou.

2.7. Kupujúci – Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy,predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.8. Zmena v objednávke je výnimočne možná pokiaľ Predávajúci nebude schopný odsúhlasiť – akceptovať objednávku Kupujúceho v celom rozsahu, t.j. pokiaľ niektorá z objednaných položiek nebude momentálne dostupná. Kupujúci bude v takom  prípade o tejto skutočnosti informovaný e-mailom prípadne telefonicky. Kupujúci je povinný k zmene objednávky odoslať Predávajúcemu stanovisko v lehote do 3 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Počas tejto doby budú dostupné položky z objednávky Kupujúceho rezervované. Odsúhlasením navrhovanej zmeny v objednávke vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. Pokiaľ Kupujúci zmenu objednávky v uvedenej lehote neodsúhlasí, objednávka  sa uplynutím uvedenej lehoty zrušuje v celom rozsahu a návrh Predávajúceho na jej zmenu sa považuje za neprijatý Kupujúcim.

2.9. Z uzavretej  kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť predmet kúpy Kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote do 14 dní od uzavretia zmluvy( bod  4.1. VOP).

2.10. Pokiaľ Predávajúci dodatočne zistí tlačovú,dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru (dostupnosť, množstvo, možnosti dodania, cena alebo vyššia moc) a to bez ohľadu či je to pred alebo po uzavretí zmluvy, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho. Zmluvné strany sú v takýchto prípadoch oprávnené pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku zrušiť ( Kupujúci), resp. ju odmietnuť (Predávajúci). Pokiaľ takúto chybu Predávajúci zistí po uzatvorení zmluvy, je oprávnený odstúpiť od zmluvy a to až do okamihu dodania tovaru Kupujúcemu. Kupujúci má tiež v uvedenom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

2.11. Kupujúci je tiež oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru ( § 7 ods. 5 zák.č. 102/2014 z.z.). Úprava odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho po prevzatí objednaného tovaru je uvedená v samostatnom bode 5 týchto VOP a v príslušných ustanoveniach právnych predpisov.

2.12. Postúpenie pohľadávky zo vzťahov vzniknutých podľa týchto VOP nie je možné.

3. Kúpna cena, platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu poštovného podľa Predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy ). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené samostatne a tiež ako súčet ceny tovaru a  poštovného . Cena tovaru na e-shope je uvedená s DPH.

3.2. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov na dopravu tovaru Kupujúcemu pri prevzatí tovaru na dobierku je Predávajúcim stanovený ako jediný. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť  hotovostne pri prevzatí tovaru (dobierka ) – kúpna cena, alebo v čase vyhovenia objednávky platobnou kartou pomocou platobnej brány CardPay (akceptuje karty VISA, MASTERCARD, MAESTRO), poštovné sú uvedené v na stránke e-shopu v nákupnom košíku v kroku objednávania tovaru „Pokladňa“.

3.3. Splatnosť kúpnej ceny je stanovená pri doručení tovaru na dobierku ako hotovostná úhrada, kedy je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru Kupujúcemu.

3.4. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

3.5. Predávajúci vystaví a doručí Kupujúcemu faktúru v súlade s platnými predpismi  SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí stým, aby mu faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená Kupujúcemu elektronicky ako faktúra elektronická, ktorá však predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry. Faktúra je posielaná spolu s tovarom je súčasne  dodacím listom aj záručným listom.

4. Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa kedy bola medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená zmluva podľa týchto VOP, t.j. od akceptácie objednávky Kupujúceho Predávajúcim. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu prostredníctvom pošty na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky a to iba na adresu v SR, HU a CZ. Poštový doručovateľ tovaru je oprávnený primeranými prostriedkami overiť či je preberajúca osoba oprávnená tovar prevziať.

V pripade , že ide o doručenie na dobierku, kedy Kupujúci alebo ním preukázateľne poverená osoba prevezme doručovaný tovar od poštového doručovateľa a zároveň uhradí cenu tovaru a vyššie uvedenú cenu za doručenie.

4.2. Vydanie tovaru Kupujúcemu je možné iba v prípade,že je zaplatená kúpna cena a cena doručenia za dodávaný tovar. V opačnom prípade je doručovateľ oprávnený tovar nevydať tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od doručovateľa tovar v rozsahu Predávajúcim akceptovanej objednávky prevziať. Vlastnícke právo k tovaru  prechádza na Kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny tovaru, ceny za doručenie a následným prevzatím tovaru.

4.3. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena poštovného  ako pri akceptácii objednávky, za takto rozdelené dodanie tovaru platí Kupujúci poštovné iba raz.

4.4. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný preukázať doručovateľovi svoju totožnosť, čím preukáže oprávnenie k prevzatiu tovaru. Bez uvedeného nie je poštový doručovateľ povinný Kupujúcemu tovar vydať.

4.5. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 48 hodín oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v  lehote 24 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a listov, sa predpokladá , že tovar bol Kupujúcemu dodaný riadne a včas, pokiaľ Kupujúci nepreukáže opak.

4.6. Poškodenie tovaru je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky na číslo +421 902 359 089 a to bezodkladne.  Dodatočné reklamácie mechanického poškodenia tovaru,zistiteľného pri jeho prevzatí, nebudú Predávajúcim uznané.

4.7. Pokiaľ nastane taká situácia, je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru. To isté platí  aj v prípade vyššej moci, v prípade dôvodov na strane doručovateľa alebo iných dôvodov, za ktoré Predávajúci nezodpovedá.

5. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

5.1. Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ bol tovar z jednej objednávky dodaný na náklade rozhodnutia Predávajúceho viacerými samostatnými dodávkami, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním poverená osoba prevzala tovar  dodaný ako posledný.

Odstúpenie od zmluvy sa musí uskutočniť písomnou formou –oznámením Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej 14 dňovej lehoty ( § 8 ods. 2 zák. č.102/2014 z.z.). Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho a tiež tovaru. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť Kupujúcim vlastnoručne podpísané a odoslané na adresu ZEUS s.r.o. P.O.BOX 265, 814 99 Bratislava.

Na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci použiť formulár, ktorý je prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok a ktorý je tiež k dispozícii na stiahnutie na stránke www.cokolady.sk V prípade odstúpenia od zmluvy použitím formulára uvedeného na stránke predávajúceho a zaslaného elektronicky, Predávajúci ihneď po prijatí takéhoto oznámenia, potvrdí túto skutočnosť kupujúcemu.

Odstúpením od zmluvy vzniká Kupujúcemu nárok na vrátenie ním zaplatenej kúpnej ceny za tento tovar vrátane nákladov, ktoré mal Kupujúci v súvislosti s objednaním tovaru. Platby, ktoré Kupujúci uhradil Predávajúcemu v súvislosti so zmluvou, od ktorej odstúpil, je Predávajúci povinný Kupujúcemu vrátiť najneskôr v lehote do 14 dní od obdržania oznámenia o  odstúpení od zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu uvedené platby poštovým poukazom alebo prevodom na bankový účet kupujúceho.. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, avšak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru,Predávajúci nie je povinný vrátiť platby Kupujúcemu pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby ( § 9 ods.5 zák. č. 102/2014 z.z.).

Pri odstúpení od zmluvy je Kupujúci povinný tovar zaslať Predávajúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Uvedená lehota je zachovaná pokiaľ v jej posledný deň bol tovar odovzdaný na prepravu.Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený a musí byť bez známok opotrebenia.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru,pokiaľ s ním zaobchádzal iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v prípadoch v ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 z.z.

predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,

• predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov,zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,

• poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.)

5.2. Ak bude Kupujúcim vrátený poškodený tovar zjavne používaný nad rámec bežného zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na konci týchto VOP.

6. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

6.1. Predávajúci vydáva v súlade s ust. § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a s ustanoveniami §§ 612 – 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií spotrebiteľov – Kupujúcich v súvislosti s kúpou tovarov prostredníctvom internetu, a to cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.cokolady.sk

6.2.Tento reklamačný poriadok je v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na internetovej stránke e-shopu spoločnosti ZEUS s.r.o. – www.cokolady.sk

6.3.Zodpovednosť za vady tovaru
Bezprostredne pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet balíkov. V prípade akýchkoľvek zrejmých vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 24 hodín oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci je povinný na doklade o doručení zásielky vyznačiť všetky zrejmé poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Pokiaľ je transportné balenie opatrené páskou Predávajúceho a táto je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu zásielky a pokiaľ skutočnosti nasvedčujú, že zásielka bola neoprávnene otvorená, je Kupujúci povinný zásielku od doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu bez uvedenia porušenia zásielky Kupujúci totiž potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevytkne nedoručenie dokladov dodávaných s tovarom v lehote 24 hodín od dodania tovaru, platí predpoklad riadneho dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ sa nepreukáže opak. Poškodenie dodaného tovaru bezodkladne oznámi Kupujúci Predávajúcemu elektronicky alebo iným vhodným spôsobom. Na neskôr nahlásené mechanické poškodenie zistiteľné pri prevzatí tovaru, nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná.

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je bez vád, má v ponuke popísanú Kupujúcim objednanú, príp. právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

V zmysle príslušných zákonných ustanovení ( občiansky zákonník) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či dobe spotreby.

Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho skladovania, používania alebo nesprávneho zásahu.

Napriek vyššie uvedenej zodpovednosti Predávajúceho za akosť tovaru Predávajúci nezodpovedá za vady:
– ak Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,
– ak Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pokiaľ mu bola práve z dôvodu takejto vady poskytnutá zľava z ceny tovaru,
– ak je tovar Kupujúcim reklamovaný po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má uchovať svoje špecifické vlastnosti,
– pri tovare predávanom za nižšiu cenu, ak pre takúto vadu bola dojednaná nižšia cena

6.4. Záručná doba

6.5. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú na e-mailovej adrese office@zeus-braun.sk, na tel. č. 0904324557 alebo písomne poštou u Predávajúceho na adrese: ZEUS s.r.o. P.O.BOX 265, 81499 Bratislava 1. Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť najneskôr do uplynutia záručnej doby a pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zo zodpovednosti za vady zanikajú. Pri reklamovaní vady poštou je Kupujúci povinný predložiť tovar, na ktorom sa vyskytla vada, popis vady, kópiu dokladu o kúpe (faktúry), záručný list (ak bol k predanému tovaru veci vydaný), a kontaktné údaje Kupujúceho. Reklamáciu je možné podať aj elektronicky s priloženými dokladmi vo forme scanu. Predávajúci upozorňuje, že reklamovaný tovar vrátený Predávajúcemu na dobierku nebude Predávajúcim prijatý.

6.6. Povinnosti Predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie Kupujúcim
Ak Kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady osobne, Predávajúci resp. ním poverený zamestnanec alebo určená osoba sú povinní poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré sú uvedené v tomto reklamačnom poriadku. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil.

Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to nasledovne:
a) vybavenie reklamácie ihneď,
b) v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
c) v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok, nie je možné od Kupujúceho žiadať úhradu nákladov spojených s týmto odborným posúdením a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju odmietol, je povinný v doklade o odmietnutí reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie Predávajúcim určenej osobe, všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie. Znova uplatnenú reklamáciu nie je možné zamietnuť.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty môže Kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok a to bez ohľadu na oprávnenosť reklamácie.

Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený Kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, na základe výzvy Predávajúceho je Kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od Predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie. Pokiaľ si Kupujúci neprevezme tovar ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy Predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú Kupujúcim, Predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od Kupujúceho skladné vo výške 0,20€/deň uskladnenia.

Nároky Kupujúceho v prípade riadneho uplatnenia reklamácie sú nasledovné:
– ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na hodnotu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci však môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobuje vážne ťažkosti.
– ak ide o vadu neodstrániteľnú, t.j. ak vadný tovar nie je možné opraviť; ak sú preukázateľne narušené kvalitatívne vlastnosti tovaru potravinárskeho charakteru ide síce o vadu odstrániteľnú ale Kupujúci nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že po oprave sa rovnaká vada vyskytne opätovne, alebo ak ide o väčší počet vád, má Kupujúci nárok na výmenu vadného tovaru za tovar bez vád alebo na odstúpenie od zmluvy, ak Kupujúci nesúhlasí s výmenou vadného tovaru.
– ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia tomu, aby sa tovar mohol užívať, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje reklamácie tovarov nadobudnutých Kupujúcim cez e-shop predávajúceho v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

Iné sťažnosti a podnety Kupujúcich je možné adresovať na adresu sídla Predávajúceho a tiež elektronicky na office@zeus-braun.sk.

6.7. Alternatívne riešenie sporov
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má v súlade s ustanoveniami zákona č. 391/2015 z.z. o alternatívnom riešení sporov v prípade, že nie je spokojný s vyriešením jeho reklamácie alebo v prípade, že boli porušené jeho práva, právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Túto žiadosť adresuje na mailovú adresu office@zeus-braun.sk.
Pokiaľ Predávajúci žiadosť Kupujúceho zamietne alebo na ňu nezareaguje v lehote do 30 dní od jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Takýmito subjektmi sú orgány uvedené v ust. § 3 ods. 2 zákona č. 391/2015 z.z. a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname podľa ust. § 5 ods. 2 cit. zákona 391/2015 Z.z. Náležitosti takéhoto návrhu sú uvedené v ust. § 2 Zákona č. 391/2015 Z.z.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013 je zriadená tzv. platforma RSO (riešenie sporov online). Na tejto platforme môže Kupujúci – spotrebiteľ podať online sťažnosť. Táto platforma je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.