Close
Skip to content

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.cokolady.sk, prevádzkovaného spoločnosťou ZEUS s.r.o.

1.Úvod

1.1 Obchodná spoločnosť ZEUS s.r.o., so sídlom Nám SNP 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35 711973, DIČ 2020266171, IČ DPH: SK2020266171

(ďalej len “Predávajúci”), je zapísaná v obchodnom registri Okresnéhosúdu Bratislava 1., oddiel: Sro, vložka č. 14134/B. Spoločnosť ZEUS s r.o.prevádzkuje e-shop na stránke www.cokolady.sk ( ďalej aj „e-shop“). Prostredníctvom tohto e-shopu má tretia osoba (ďalej „Kupujúci“ ) možnosť prezerať si tovar na stránke e-shopu. Zároveň v súlade s podmienkami určenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej „VOP“ ) a za predpokladu prijatia objednávky – návrhu kúpnej zmluvy – Predávajúcim môže táto osoba ako Kupujúci, zakúpiť vybraný tovar.

1.2 Kontakty Predávajúceho :

–  elektronická pošta office@zeus-braun.sk  -zákaznícka tel. linka 02/206 55 508

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek uvedené údaje zmeniť alebo aktualizovať na 

www.cokolady.sk

1.3 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou ZEUSs r.o. ako Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý v súlade s týmito VOP prejaví záujem o kúpu tovaru v e-shope na stránke www.cokolady.sk. Tieto právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikajú pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru a v závislosti od ich obsahu sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR, najmä(ale nie iba) Občianskeho zákonníka SR, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre e-shop  (ďalej len”Reklamačný poriadok”) uvedeným v bode 6 VOP.

1.4 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.cokolady.sk, uzavretá v súlade s týmito VOP.

1.5 Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom podľa zákona č.250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa a ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania. Takejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa v takom prípade riadia ustanoveniami zákona 513/1991 z.z. Obchodného zákonníka.

2. Objednávanie tovaru / kúpna zmluva / úkony pre uzatvorenie zmluvy

2.1. Ponuka tovaru Predávajúceho sa uskutočňuje prostredníctvom internetu na adrese www.cokolady.sk. Tu je Kupujúcemu k dispozícii prostredie, ktoré umožňuje najmä prezeranie aktuálne ponúkaného tovaru, vyhľadávanie požadovaných položiek a objednanie vybraného tovaru. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky Kupujúcim v e-shope Predávajúceho s tým, že pre vznik kúpnej zmluvy musí byť objednávka Kupujúceho potvrdená (akceptovaná ) Predávajúcim. Ak je objednávka Predávajúcim potvrdená postupom podľa VOP, Predávajúci dodá objednaný tovar v primeranej dodacej lehote. Pred odoslaním objednávky Kupujúcim, sa tento môže oboznámiť na e-shope a vo VOP s informáciami,ktoré je Predávajúci povinný poskytnúť podľa osobitných predpisov, najmä podľa§ 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Ide o nasledovné informácie :

– hlavné vlastnosti tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru. (Popis týchto sa nachádza pri každej tovarovej položke priamo v e-shope ako „detail“)

– obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná. (Údaje sú uvedené na stránke e-shopu v časti „Kontakty“).

– telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, ako aj adresu, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet. ( Údaje sú uvedené na stránke e-shopu v časti „Kontakty“ a adresa, na ktorej je možné podať reklamáciu je uvedená vo VOP v časti „Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok“).

– celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní. ( Cena tovaru je uvedená vrátane DPH pri každej jednej tovarovej položke. Náklady na poštovné a balné sa rátajú na základe hmotnosti zásielky. Hmotnostné hladiny v rámci Slovenskej Republiky, Českej republiky a Maďarska (Magyarország )  nájdete v Informáciach o dodaní

.

– cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie,ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou. ( Na stránke www.cokolady.skje uvedený telefonický kontakt na číslo s bežnou tarifou).

– platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov. 

( Predávajúci dodáva tovar v lehote do 2 pracovných dn íod potvrdenia objednávky, s výnimkou víkendov a štátnych sviatkov. Kupujúci platí za tovar pri jeho prevzatí alebo vopred. Podrobnosti sú uvedené v týchto VOP v bode 3 resp. 4)

– informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy.(Uvedené v samostatnom bode 5 týchto VOP. Súčasťou VOP je aj formulár,ktorým môže Kupujúci oznámiť Predávajúcemu odstúpenie od zmluvy)

– informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy,bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zák. č.102/2014 z.z. , a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady navrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. ( Uvedené v samostatnom bode 5 týchto VOP).

– povinnosť spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zák. č. 102/20014 z.z., akspotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 .

– informáciu o tom ,že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy ( Uvedené v samostatnom bode 5 týchto VOP).

– poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu (Uvedené v samostatnom bode 6 týchto VOP)

– informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať (Uvedené v samostatnom bode 6.7. týchto VOP).

Kupujúci  odoslaním objednávky na e-shope potvrdzuje,že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil. Od týchto podmienok je možné odchýliť sa iba po vzájomnej dohode Predávajúceho s Kupujúcim. Kupujúci zároveň s odoslaním objednávky berie na vedomie, že toto odoslanie objednávky je spojené s jeho povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru.

2.2. Objednávanie tovaru môže Kupujúci realizovať ako registrovaný alebo ako neregistrovaný zákazník. 

2.3. Kupujúci si tovar prezerá a vyberá kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si Kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „vložiť do košíka“ tovar pridá do svojej objednávky. Kupujúci má možnosť pokračovať ďalej v nákupe alebo zvoliť možnosť „Prechod ku košíku“. Kupujúci má stále možnosť vrátiť sak ďalšiemu nákupu, upraviť obsah košíka a aj ho úplne vyprázdniť.Pokiaľ sa rozhodne ním vybratý tovar zakúpiť, klikne na tlačidlo „Pokladňa“.

Druhým krokom objednávky je časť s názvom „Možnosti pokladne“. Kupujúci v nej má možnosť prihlásiť sa a to v prípade, že už je v e-shope zaregistrovaný alebo sa zaregistrovať s tým, že pri nasledujúcich nákupoch mu bude stačiť len prihlásenie alebo aj možnosť nakupovať bez registrácie. Okrem toho má stále možnosť vrátiť sa späť k nákupu.  Po rozhodnutí Kupujúceho o nákupe s registráciou alebo bez nej, je Kupujúci povinný vyplniť fakturačné a doručovacie údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, Telefón, E-mail, Mesto alebo Obec, Ulica a č.p., PSČ. Po vyplnení kontaktných  a doručovacích údajov môže Kupujúci pokračovať na krok pod názvom“ Spôsob doručenia“. V tomto kroku má Kupujúci si zvoliť možnosť dopravy alebo osobného odberu. Tým sa sa dostane k ďalšiemu bodu“Spôsob platby”, kde má na výber spôsob platby za Tovar a poštovné alebo osobný odber. Pred pokračovaním na krok ”Pokračovat” je nutné potvrdiť oboznámenie sa s platnými obchodnými podmienkami, nakoľko sú súčasťou zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Kupujúci berie týmto na vedomie, že uvedený pokyn „Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby” je spojený s povinnosťou Kupujúceho za tovar zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase objednávky.

2.4. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje potrebné pre včasné a správne doručenie objednaného tovaru.

2.5. Objednávka Kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky, v časti „Kontaktné údaje“ požadované údaje.

2.6. Kupujúci posiela Predávajúcemu objednávku cez e-shop.Táto objednávka je návrhom Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre Predávajúceho na prijatie Predávajúcim v lehote 5 dní od jej doručenia Predávajúcemu. Odoslaním objednávky Predávajúcemu cez e-shop sa Kupujúci stáva viazaným svojou objednávkou počas tejto lehoty a zaväzuje sa kúpiť a prevziať ním objednaný tovar za kúpnu cenu uvedenú v čase odoslania objednávky na e-shope, a to v súlade s podmienkami VOP, všetko za predpokladu, že objednávka bude v danej lehote Predávajúcim akceptovaná. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky Predávajúcim, ktoré Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou.

2.7. Kupujúci – Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy,predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.8. Zmena v objednávke je výnimočne možná pokiaľ Predávajúci nebude schopný odsúhlasiť – akceptovať objednávku Kupujúceho v celom rozsahu, t.j. pokiaľ niektorá z objednaných položiek nebude momentálne dostupná. Kupujúci bude v takom  prípade o tejto skutočnosti informovaný e-mailom prípadne telefonicky. Kupujúci je povinný k zmene objednávky odoslať Predávajúcemu stanovisko v lehote do 3 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Počas tejto doby budú dostupné položky z objednávky Kupujúceho rezervované. Odsúhlasením navrhovanej zmeny v objednávke vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. Pokiaľ Kupujúci zmenu objednávky v uvedenej lehote neodsúhlasí, objednávka  sa uplynutím uvedenej lehoty zrušuje v celom rozsahu a návrh Predávajúceho na jej zmenu sa považuje za neprijatý Kupujúcim.

2.9. Z uzavretej  kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť predmet kúpy Kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote do 14 dní od uzavretia zmluvy( bod  4.1. VOP).

2.10. Pokiaľ Predávajúci dodatočne zistí tlačovú,dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru (dostupnosť, množstvo, možnosti dodania, cena alebo vyššia moc) a to bez ohľadu či je to pred alebo po uzavretí zmluvy, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho. Zmluvné strany sú v takýchto prípadoch oprávnené pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku zrušiť ( Kupujúci), resp. ju odmietnuť (Predávajúci). Pokiaľ takúto chybu Predávajúci zistí po uzatvorení zmluvy, je oprávnený odstúpiť od zmluvy a to až do okamihu dodania tovaru Kupujúcemu. Kupujúci má tiež v uvedenom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

2.11. Kupujúci je tiež oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru ( § 7 ods. 5 zák.č. 102/2014 z.z.). Úprava odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho po prevzatí objednaného tovaru je uvedená v samostatnom bode 5 týchto VOP a v príslušných ustanoveniach právnych predpisov.

2.12. Postúpenie pohľadávky zo vzťahov vzniknutých podľa týchto VOP nie je možné.

3. Kúpna cena, platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu poštovného podľa Predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy ). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené samostatne a tiež ako súčet ceny tovaru a  poštovného . Cena tovaru na e-shope je uvedená s DPH.

3.2. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov na dopravu tovaru Kupujúcemu pri prevzatí tovaru na dobierku je Predávajúcim stanovený ako jediný. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť  hotovostne pri prevzatí tovaru (dobierka ) – kúpna cena, alebo v čase vyhovenia objednávky platobnou kartou pomocou platobnej brány CardPay (akceptuje karty VISA, MASTERCARD, MAESTRO), poštovné sú uvedené v na stránke e-shopu v nákupnom košíku v kroku objednávania tovaru „Pokladňa“.

3.3. Splatnosť kúpnej ceny je stanovená pri doručení tovaru na dobierku ako hotovostná úhrada, kedy je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru Kupujúcemu.

3.4. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

3.5. Predávajúci vystaví a doručí Kupujúcemu faktúru v súlade s platnými predpismi  SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí stým, aby mu faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená Kupujúcemu elektronicky ako faktúra elektronická, ktorá však predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry. Faktúra je posielaná spolu s tovarom je súčasne  dodacím listom aj záručným listom.

4. Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa kedy bola medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená zmluva podľa týchto VOP, t.j. od akceptácie objednávky Kupujúceho Predávajúcim. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu prostredníctvom pošty na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky a to iba na adresu v SR, HU a CZ. Poštový doručovateľ tovaru je oprávnený primeranými prostriedkami overiť či je preberajúca osoba oprávnená tovar prevziať.

V pripade , že ide o doručenie na dobierku, kedy Kupujúci alebo ním preukázateľne poverená osoba prevezme doručovaný tovar od poštového doručovateľa a zároveň uhradí cenu tovaru a vyššie uvedenú cenu za doručenie.

4.2. Vydanie tovaru Kupujúcemu je možné iba v prípade,že je zaplatená kúpna cena a cena doručenia za dodávaný tovar. V opačnom prípade je doručovateľ oprávnený tovar nevydať tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od doručovateľa tovar v rozsahu Predávajúcim akceptovanej objednávky prevziať. Vlastnícke právo k tovaru  prechádza na Kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny tovaru, ceny za doručenie a následným prevzatím tovaru.

4.3. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena poštovného  ako pri akceptácii objednávky, za takto rozdelené dodanie tovaru platí Kupujúci poštovné iba raz.

4.4. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný preukázať doručovateľovi svoju totožnosť, čím preukáže oprávnenie k prevzatiu tovaru. Bez uvedeného nie je poštový doručovateľ povinný Kupujúcemu tovar vydať.

4.5. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 48 hodín oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v  lehote 24 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a listov, sa predpokladá , že tovar bol Kupujúcemu dodaný riadne a včas, pokiaľ Kupujúci nepreukáže opak.

4.6. Poškodenie tovaru je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky na číslo 02/206 55 508 a to bezodkladne.  Dodatočné reklamácie mechanického poškodenia tovaru,zistiteľného pri jeho prevzatí, nebudú Predávajúcim uznané.

4.7. Pokiaľ nastane taká situácia, je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru. To isté platí  aj v prípade vyššej moci, v prípade dôvodov na strane doručovateľa alebo iných dôvodov, za ktoré Predávajúci nezodpovedá.

5. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

5.1. Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ bol tovar z jednej objednávky dodaný na náklade rozhodnutia Predávajúceho viacerými samostatnými dodávkami, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním poverená osoba prevzala tovar  dodaný ako posledný.

Odstúpenie od zmluvy sa musí uskutočniť písomnou formou –oznámením Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej 14 dňovej lehoty ( § 8 ods. 2 zák. č.102/2014 z.z.). Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho a tiež tovaru. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť Kupujúcim vlastnoručne podpísané a odoslané na adresu ZEUS s.r.o. P.O.BOX 265, 814 99 Bratislava.

Na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci použiť formulár, ktorý je prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok a ktorý je tiež k dispozícii na stiahnutie na stránke www.cokolady.sk V prípade odstúpenia od zmluvy použitím formulára uvedeného na stránke predávajúceho a zaslaného elektronicky, Predávajúci ihneď po prijatí takéhoto oznámenia, potvrdí túto skutočnosť kupujúcemu.

Odstúpením od zmluvy vzniká Kupujúcemu nárok na vrátenie ním zaplatenej kúpnej ceny za tento tovar vrátane nákladov, ktoré mal Kupujúci v súvislosti s objednaním tovaru. Platby, ktoré Kupujúci uhradil Predávajúcemu v súvislosti so zmluvou, od ktorej odstúpil, je Predávajúci povinný Kupujúcemu vrátiť najneskôr v lehote do 14 dní od obdržania oznámenia o  odstúpení od zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu uvedené platby poštovým poukazom. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, avšak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru,Predávajúci nie je povinný vrátiť platby Kupujúcemu pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby ( § 9 ods.5 zák. č. 102/2014 z.z.).

Pri odstúpení od zmluvy je Kupujúci povinný tovar zaslať Predávajúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Uvedená lehota je zachovaná pokiaľ v jej posledný deň bol tovar odovzdaný na prepravu.Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený a musí byť bez známok opotrebenia.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru,pokiaľ s ním zaobchádzal iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v prípadoch v ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 z.z.

predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,

• predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov,zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,

• poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.)

5.2. Ak bude Kupujúcim vrátený poškodený tovar zjavne používaný nad rámec bežného zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody.